Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp' Vlagtwedde-Bourtange

Uitvaartleider tel: 0591 61 11 46 (24 uur per dag bereikbaar).

Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp' Vlagtwedde-Bourtange

Home

Ingang Aula, Rouwcentrum

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering tot nader order uit te stellen, wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Onze uitvaartvereniging verzorgt in samenwerking met de uitvaartleider begrafenissen en crematies.

Natura vereniging.

Onze vereniging is een natura vereniging en stelt zich ten doel een uitvaart van haar leden te verzorgen.
Ook niet leden kunnen gebruik maken van onze diensten en de Aula.

Bij overlijden.

Bij overlijden dient DLE te Emmen, (24 uur per dag bereikbaar) tel: 0591 - 61 11 46 zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.
Checklist na overlijden

Verhuizingen, gezinsuitbreiding, enz.

Alle veranderingen zoals verhuizingen, gezinsuitbreiding, enz. moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden doorgegeven aan de vereniging; Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp', Winakker 12, 9541 GB Vlagtwedde.

Wensenboekje

Wensenboekje downloaden als PDF bestand

Nardus

Uitvaartverzorging; Een zaak voor de toekomst.


© Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp. Alle rechten voorbehouden. - Statuten - Disclaimer - Nonix Webdesign

LEDENVERGADERING

Op maandag 18 maart 2019 in het Kruispunt, Beatrixstraat 13, te Vlagtwedde. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Notulen Jaarvergadering d.d. 12 maart 2018
3. Jaarverslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Mw. F.M. Stedema.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. E. Meendering,
Dhr. G. Wijnholds wonende W. Lodewijkstraat 23 9545 PA Bourtange is bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 4 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris, Mw. G. Vieregge-Reints, Wilhelminastraat 44 9541 AP Vlagtwedde.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid de vemieuwde aula te bezichtigen.